Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 318

Atık suyun
içinde bulunan nebati yağlar, hayvani yağlar
ve gresi, atık su tesisatına gitmeden önce ayrıştıran ci-
hazlar yağ ayırıcı olarak adlandırılmaktadır. Yağ tutucu ve
yağ kapanı, bu cihazlara verilen diğer isimlerdendir. Bu-
rada sözü edilen gres, suda kısmen veya tamamen çö-
zünmeyen ve sabunlaşabilen, yoğunluğu 0,95 g/cm’den
daha az olan bitki (sebze) ve/veya hayvan kaynaklı mad-
delerdir.
T.C. Çevre Orman Bakanlığı 2872 sayılı Çevre Kanunu ta-
rafından bitkisel atık yağ oluşumuna neden olan her iş-
letme atık üreticisi olarak değerlendirilmektedir. Bir
işletmede, üretim sırasında atık suya karışan hayvani
yağlar, nebati yağlar ve gresin herhangi bir ayrıştırma iş-
lemine tabi tutulmadan atık su tesisatına gönderilmesi
halinde, işletmedeki atık su tesisatından başlayarak, atık
su arıtma tesisine kadar olan bütün tesisatın tıkanması
kaçınılmaz bir sonuçtur. Su ile kararlı olmayan bir emül-
siyon meydana getirmiş olan yağlar, boruların içinde
sudan ayrışmaya başlar ve boru çeperlerine yapışır. Ay-
rıca, arıtma tesisinin de çalışması olumsuz etkilenir ve iş-
letme maliyeti artar. Bu nedenle, yağın atık sudan
ayrıştırılması önemlidir. Esasen resmi otoriteler de bu hu-
susta zorunluluk getirmektedir. Örneğin; İstanbul’da İSKİ
tarafından belirlenen kanalizasyon deşarj limitlerine göre,
tam arıtma yapılan atık su arıtma tesisine bağlı olan ka-
nalizasyonlarda 250 mg/litre yağ, sınır değer olarak be-
lirlenmiştir.
Yağ ayırıcıların çalışma prensipleri
Yağ ayırıcıya giren atık su öncelikle akışı kontrol edilmek
suretiyle, türbülanssız hale getirilir. Böylece çok yavaş-
layan ve durulan atık suyun içindeki yağlar ve gres, yağ-
ların sudan hafif olmaları nedeniyle, bir müddet sonra
ayrışmaya başlar. Yağlar ve gres üstte birikirken, yağdan
yaklaşık yüzde 90 oranında arındırılmış olan atık su, yağ
ayırıcının çıkışından atık su tesisatına gönderilir. Yağ ayı-
rıcı, yağın su ile karıştığı ana proses ünitelerine mümkün
olan en yakın mesafede bir yere konmalıdır. Ayrıca yer
belirlenirken, yağ ayırıcının sürekli ve periyodik olarak
temizlenmesi gerektiği hususu dikkate alınmalıdır. Mut-
fak atık sularının haricinde, fekal atık içeren atık sular
(kanalizasyon suyu) ile yağmur suları yağ ayırıcılara ke-
sinlikle bağlanmamalıdır.
318
9.1
Çevre teknolojilerinde
yağ ayırıcılarının önemi
Bir otelin proses bölümünde
kullanılar yer drenajı
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
1...,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317 319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,...376
Powered by FlippingBook