Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 306

306
8. Ev dışı tüketim kanalında teknik gelişim
Cihaz üreticileri, cihazlarında sıcaklık ve süre gibi veri-
lerin gösterilmesine, proseslerin kontrolünü yönetmeye
olanak tanıyan yeterli arayüzleri sunarlar. Bu, profesyo-
nel mutfaklarda yeni, elverişli proses organizasyonu
sağlar. Bu tür sistemler, kaynakların optimal kullanımına
ulaşmak için, cihaz ve personel atama programlarını
kullanır. Bu kontrol sistemleri için henüz tek tip bir stan-
dardın olmadığı not edilmelidir. Tüm mutfak cihazı üre-
ticileri, cihaz kontrollerine hem veri okuma hem de mü-
dahaleyi dahil etmemektedir. Bundan dolayı, bu tür sis-
temlere entegre edilmeye uygun sınırlı sayıdamutfak ci-
hazı vardır. Proses belgelemesi (HACCP/ISO 22.000)
için artık çok sayıda modül bulunmaktadır. Mutfak per-
soneli için
tarif veritabanları
ve diğer birçok entegre
destek, mutfaklara sonunda yazılım programlarının gir-
mesinde kişisel olarak yol göstermiştir. Ancak, daha ge-
lişmiş EVİ’ye rağmen, pişirmenin müşterilerden gere-
ken olumlu cevabı almak için yönetilmesi gereken ticari
bir iş olduğu gerçeği yadsınamaz.
8.5
Profesyonel mutfaklarda
enerji kullanımı
Dünyanın önde gelen
endüstriyel ülkelerindeki
yük-
sek yaşam standardı, muazzam bir enerji tüketimi ve
kaynak israfı anlamına gelir.
Tablo 8.10
sanayileşmiş
bazı temel ülkelerle, gelişmekte olan en büyük iki ülke-
nin enerji tüketimi karşılaştırmasını sunmakta ve ciddi
orantısızlıkları sergilemektedir. ABD ve Kanada, büyük
farkla en büyük enerji tüketicileri konumundadır.
Günümüzde, birincil enerji girişinin sadece üçte biri top-
lanabilir enerjiye dönüştürülmekte ve bu şekilde kulla-
nılmaktadır (
Tablo 8.11
). Bu, oldukça düşük bir yarar-
lanma oranıdır (
Tablo 8.12
) ve bu nedenle, enerji ta-
sarrufunun mutlaka yapılması gerekir. Enerji tasarrufu,
tüm proses zincirindeki enerji hizmetlerinin enerji giri-
şinin minimize edilmesi demektir ve buna, birincil ener-
jinin nihai enerjiye ve nihai enerjinin toplanabilir enerji-
ye veya uygun enerji hizmetine dönüşmesi dahildir.
Tablo 8.10
Bazı ülkelerde
1998 yılına ait enerji
tüketim miktarı
Ülke Metrik ton başına ham
petrol birim tüketimi
A.B.D 7,89
Kanada 7,59
Belçika 5,74
Hollanda 5,41
İsveç 4,92
Fransa 4,17
Almanya 4,14
Japonya 4,03
İngiltere 3,86
Çin 0,74
Hindistan 0,27
İkincil enerji
veya verilen
enerji
Nihai enerji
(Birincil veya
ikincil enerji)
Birincil enerji
Toplanabilir enerji
Yenilenemez Örnek: Maden kömürü, ham petrol, doğal gaz
Yenilenebilir Örnek: Güneş enerjisi, jeotermal
enerji, su gücü, rüzgar gücü
Katı Örnek: Linyit, taş kömürü
Sıvı Örnek: Dizel, petrol, sıcak su
Gaz Örnek: Doğalgaz, LPG, buhar
Elektrik Örnek: 220 V, 110 V
Isı
Tahrik/hareket
Aydınlatma
Nakliye ve dönüştürme kayıpları
Dönüşüm
Dönüşüm
Tablo 8.11
Enerji
kaynakları ve
bunların göstergeleri
Mutfakta en çok enerji
tüketen ekipmanlar hazırlık
ve pişirme cihazlarıdır (üstte)
TEKNİKGELİŞİM
1...,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305 307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,...376
Powered by FlippingBook