Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 290

Standartlar
ürün, yöntem, proses, koşul ve iletişim
araçlarının birimleştirilmesi için yaptırımı olan, bağlayıcı
düzenlemelerdir. Ekonomi, teknoloji, akademik çevre,
resmi idare ve kamuda rasyonalizasyon, kalite güven-
cesi, güvenlik, çevre koruma ve iletişime hizmet eder.
Normalizasyon ve standardizasyon
, gelişmiş tüm
sanayi ülkelerinde ekonomiyi birimleştirme ve rasyo-
nalize etme konusunda etkisi kanıtlanmış yöntemler-
dir. İş bölümüne dayanarak üretim ve dağıtımda uyum-
luluğu sağlarlar Ancak aynı zamanda ekonomi içinde
yer alan ticaret ve taşımayı da basitleştirir.
Standartlar ilgili koşulları dikkate alarak, tekrarlayan
görevler için optimal çözümler sağlamayı amaçlar.
Elektrik prizi standardizasyonu, burada bir örnek ola-
rak incelenecektir. Dünya ekonomisindeki artan küre-
selleşme ve özellikle Avrupalı ülkelerin Avrupa Birli-
ği’nde (AB) dayanışmalarını genişletmesi ve derinleş-
tirmesi, uluslarüstü standartlar oluşturmayı veya ulusal
standartları uyumlu kılarak uyarlamayı geçmiştekinden
çok daha fazla gerektiriyor. Ayrıca, sanayileşmiş dev-
letlerdeki ve “turizm” ülkelerindeki kitlesel catering
endüstrileri konusunda, yiyecek ve içeceklerin üretim
ve satış proseslerinde verimli işletim sağlamak için,
1960’lardan itibaren ölçüm birimleri sisteminin stan-
dardizasyonu nu geniş ölçüde uygulamak gerekli oldu.
ABD’de konteyner sistemleri konusunda iyi deneyime
sahip olan Schweizerischer Verband Gemeinschafts-
verpflegung (SVG), konteynerler ve ekipmanlar için
Gastro-Norm (GN) kavramını geliştirdi ve tanıttı (
Şe-
kil 8.1
). Bu standart, neredeyse tüm Avrupa ülkele-
rinde başarıyla sunuldu ve uygulandı. Belirlenmiş bir
530 x 325 mm (Gastro-Norm 1/1,
Tablo 8.1
) temel
modülden yola çıkarak, kitlesel catering’de kullanılan
tüm dörtgen konteynerlerin uzunluk ve genişlik ölçü-
lerini uyumlu hale getirmeye dayanır. Temel modül bo-
yutları, İngiliz-Amerikan ölçüm sisteminden türetilmiş-
tir. Kitlesel catering sektöründeki bu ölçüm standar-
dizasyonunun aksine, trafik, taşıma ve mal akışı için
uluslararası boyut standardizasyonu,
1200 x 800 mm
ebadındaki düz ahşap paletleri değiştirme temel
modülü üzerine kurulmuştur.
Bu, dıştan-içe bir
standardizasyon modelidir.
8.1
Normalizasyon
ve Standardizasyon
Şekil 8.1
Bir hastane mutfağında
GN tepsileri porsiyonlama
290
TEKNİKGELİŞİM
1...,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289 291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,...376
Powered by FlippingBook