Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 259

Dünyada 130,000 adetten fazla sat›lan Lincoln
f›r›nlar impingement üfleme sistemi sayesinde
f›r›n içersindeki ürünlerin tüm noktalar›n›
eflit flekilde piflirir. Seri ve Sessiz çal›fl›r, Enerji
tasarrufu sa¤lar.
Konveyörlü F›r›nlar
1400 Serisi
®
Elveriflli
Bilgisayar kontrol sistemi
sayesinde tek dokunufl ile
10 de¤iflik menü sunabilme
ve h›zla k›zartma imkân›.
Ekonomi
Bas›nçl› oluflundan dolay›
daha düflük derecelerde
k›zartma imkân› ve bu
sayede çok daha düflük
enerji sarfiyat›.
Lezzet
Ya¤ emiflini minimumda
tutarak daha sa¤l›kl› ve her
yeme¤i do¤al tad›nda servis
imkân›.
NEDEN
BASINÇLI KIZARTMA
• %43 enerji tasarrufu sa¤lar
• Programlanabilir
• Ak›ll› Bilgisayar ürünü yakmaz
• Otomatik filtrasyon sistemi ya¤
tasarrufu sa¤lar
• Otomatik asansör sistemi sepeti
vaktinde kald›r›r
H›zl› Piflirme F›r›nlar›
Çok H›zl›:
Yeme¤inizin kalitesinden
taviz vermeden konvansiyonel
f›r›nlara göre 10 kat daha h›zl› piflirir.
Davlumbaz Gerektirmez:
Sizi
davlumbaz ve yang›n söndürme
sistemleri masraflar›ndan kurtar›r.
Mükemmel Yemek Piflirir:
Bu f›r›n-
lardan ç›kan yemeklerin kalitesi sizi
gururland›r›r. Michelin y›ld›zl› res-
toranlarda dahi kullan›lmaktad›r.
‹çine metal ve 1/1 GN tepsi alabilir.
Kullanmas› Kolay :
Tüm Personelin
rahatl›kla kullanabilece¤i bir
teknolojidir.
Para Kazand›r›r:
S›cak, taze, kaliteli
ürünler, mutlu ve hoflnut müflteriler,
artan sat›fllar.
Bizim Dünyam›z Sizin Mutfa¤›n›z
CATERING
1...,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,...376
Powered by FlippingBook