Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 214

214
Prensipte, sermaye masraflarının hazırlanması,
aşağıdaki aşamalardan oluşur:
Dizayn çalışması,
Kavramsal dizayn,
Ayrıntılı mühendislik dizaynı,
Gerçekleştirme/inşa etme ve hizmete alma.
Bir inşaat projesi planlamak için gerekebilecek bireysel per-
formans profillerine karşılık gelen farklı tedarikler, verilecek
mühendislik ve tasarım hizmetlerinin kapsam ve kalitesini
açıklar.
Maliyetin atanacağı dokuz safha
Tablo 6.2
’de açık-
lanmaktadır.
Fiyatlar, sermaye harcaması tutarları bazında hesapla-
nır. 1 ile 5 arasındaki ücret alanları, planlama ve dizayn
görevlerinin karmaşıklığını, düşükten (FZ 1) çok yüksek
(FZ 5) gerekliliklere göre puanlar. Çoğu mutfakta
FZ 3 görülür.
Bu safhalar ve belirttikleri dizayn etkinliklerinin uygun-
luğu konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır ve
planlamacılar arasında birbirine zıt görüşler mevcuttur.
Bildiğimiz kadarıyla, şüpheci ve negatif değerlendirme-
ler önde gitmektedir. Bu görüş genellikle, iki kat çalış-
ma yapılması gerektiğini ve birbirinden bağımsız olgu
ve durumların abartıldığını belirtmektedir.
Tablo 6.2
Performans
profilindeki temel hizmetler
1. Başlangıçtaki
proje analizi
2. Ön-dizayn
(proje ve
planlama
hazırlığı)
3. Kavramsal
tasarım
(sistem ve
entegrasyon
planlaması)
4. İnşaat izni
başvurusu
5. Ayrıntılı
mühendislik
tasarımı
6. Sözleşme
yapma
hazırlığı
7. Sözleşme
yapmada
destek
3
11
15
6
18
6
5
c
Teknik ekipmanlar için, müşteri ve proje planlamacısı ile birlikte, referans terimlerin, özellikle
temel teknik ve ekonomik meselelerin tanımlanması,
c
Öngörülen sonuçlar ile elde edilen sonuçların özeti.
c
Mevcut veri ve durumların analizi,
c
Gereksinimleri karşılayan alternatif çözüm analizleri, proje planına entegre edilecek taslakların hazırlanması,
ön kârlılık analizi dahil olmak üzere, sistem ve alt sistemlerin yaklaşık derecelendirimesiyle birlikte,
bir planlama konseptinin geliştirilmesi,
c
Her tesis için bir işlev tablosu veya blok şemanın hazırlanması,
c
Zorunlu teknik bağlantılar, prosesler ve koşulların tanım ve açıklamaları,
c
Resmi yetkililerle ve ilgili üçüncü taraf planlama uzmanlarıyla, planlama onayı konusunda
ön görüşmelere katılım,
c
Binalarda teknik sistemlerin DIN 276 maliyet tahminlerine katılım,
c
Ön dizayn sonuçlarının derlenmesi.
c
Dizayn konseptinin (safhalar halinde, grafik bir çözümün hazırlanması), özel teknik gereklilikler ve taslak
dizaynın tamamlanmasına dek proje planlamaya entegre edilmiş tüm uzman tasarımlar dikkate alınarak
gözden geçirilmesi, tüm sistem ve alt sistemlerin tanımlanması,
c
Hesaplama ve boyutlandırma, grafik sunum ve sistem açıklaması,
c
Duvar girişlerinin ve yük taşıyan yapı dizaynı için gerekli yük parametrelerinin tanımlanması ve
koordinasyonu (diş açma ve kesme programları hazırlanmadan).
c
Planlama onayının veya rıza dosyalarının kamu hukuku yönetmelikleri kapsamında, muafiyet veya indirim
başvuruları ve resmi yetkililerle gerekli tüm müzakereler dahil olmak kaydıyla, gerekli şekilde hazırlanması.
c
Sonucun, tüm özel teknik gereklilikler ve uygulama aşaması için geliştirilmiş çözüme dek proje planlamaya
entegre edilmiş tüm uzman dizaynlar dikkate alınarak incelenmesi (çözümün, safhalar halinde hazırlanması
ve temsili),
c
Ekipmanların, boyutlarını da belirten grafik temsili (inşa ve fabrika çizimleri değil).
c
Performans özellikleri için miktarların, ilgili uzman tasarım mühendisleri ile koordineli şekilde belirlenmesi,
c
Performans özelliklerinin, her disiplin için açıklayıcı programlarla hazırlanması.
c
İhalelerin, partilere bölünmüş bir fiyat programının hazırlanmasını da içerecek şekilde, gözden geçirilmesi ve
değerlendirilmesi,
c
İhale görüşmelerine katılma ve bir sözleşme önerisinin hazırlanması,
c
Maliyet belirleme ve maliyet hesabını karşılaştırarak, maliyet kontrolüne katılma,
c
Sözleşmede destek.
Ücret safhası
Temel hizmetler
Temel hizmetlerin,
toplam ücretin
yüzde oranı olarak
değerlendirilmesi
6. Profesyonel mutfaklarda temel planlama kriterleri
PLANLAMAKRİTERLERİ
1...,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213 215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,...376
Powered by FlippingBook