Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 208

Son yıllarda, derin yağ fritözleri ve devrilir tavaların üze-
rine (cihazın üst kenarlarından 0,5 - 1,5m yukarıda) ayrı
parçalar veya havalandırma davlumbazları olarak kurul-
mak üzere, yüksek randımanlı, küçük ölçekli yangın
söndürme sistemleri geliştirildi. Uygulamalı testler bu
tür sistemlerin çok verimli çalıştığını, çünkü ateşi “çok
erken” algıladığını ve yangın söndürme prosesini derhal
başlattığını göstermiştir. Bu sistemler, yangın kaynağı-
na yönelik, isabetli, ince taneli ve kaynağı tamamen ka-
patan özel sıvı çözümler kullanırlar. Güç beslemesi, ha-
valandırma ve pişirme cihazlarının ısınması, yangın sön-
dürme prosesinin başlatılmasıyla devreden çıkar. Ge-
nel kural, bir veya daha fazla derin yağ fritözü bulunan
bir tesis için sabit, en az 50 l hacimli ve otomatik bir
yangın söndürme sisteminin kullanılmasıdır. Birkaç bü-
yük ölçekli derin yağ fritözü, ızgara ve devrilir tava ça-
lıştıran ve büyük, çok işlevli binalarda (örneğin oteller,
ofis binaları) bulunan profesyonel mutfaklar, yenileme
veya modernizasyon sırasında özel yangın söndürme
sistemleriyle donatılmalıdır (
Tablo 5.24
).
Yangından korunma
konusunda profesyonel mutfak
tasarımcıları, sıvı yağlar kullanan cihazlar (derin yağ fri-
tözleri, devrilir tavalar) ve benmariler arasında mini-
mum 60 cmmesafe bırakmalı veya en az 35 cm’lik yük-
seklikte bir koruyucu duvar uygulamalıdır.
Bu tür durumlarda, farklı cihazların bağımsız kalemler
olduğu düşünülür ve yangından korunma kapsamında
bunlara ayrı üniteler olarak davranılır. Bir profesyonel
mutfakta, su serpme (yağmurlama) sisteminin tasarı-
mı, fıskiye çıkışlarının derin yağ fritözlerinin üzerinde ol-
masından veya deflektör (yön değiştirici) kullanmaktan
kaçınmalıdır.
Profesyonel mutfakta tavandaki
yangın alarmı sistemi
TESİSAT
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,...376
Powered by FlippingBook