Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 201

201
5.4 Soğutma sistemleri
temlerinin ve yaklaşık yatırım miktarının temel avantaj
ve dezavantajları
Tablo 5.20
’de açıklanmaktadır.
Kitlesel catering’de çoğunlukla hava soğutmalı soğut-
ma sistemleri (yaklaşık yüzde 80) kullanılır. Bu tür sis-
temler, kullanılmayan soğuk odalardan yayılan ısıyı, ku-
rulum odalarındaki ortam havasına verirler ki bu şüp-
hesiz önemli bir enerji israfıdır. Soğutma sistemlerinin
atık ısısını, servis suyunu ısıtmak üzere kullanma konu-
sunda gelişmeler hızla artmaktadır. Soğutma ünitele-
rindeki kondenserlerde sıvılaştırma ısıları, sadece 35-
60°C sıcak su ısılarına ulaşabildiğinden, özellikle yük-
sek değildir. Servis suyunu ısıtan basit
ısı geri kazanım
üniteleri
, su ısıtıcıların, hava soğutmalı kondensere di-
ziler halinde bağlı, gömme ısı esanjörleriyle depolan-
masından oluşur.
Isı geri kazanımı, en az 10 kW soğutma kapasitesine sa-
hip tüketicilerin bulunduğu gıda hizmeti tesislerinde sa-
dece ekonomik açıdan elverişlidir. Bir ısı geri kazanım
ünitesi, enerji tasarrufu ile kendisini 2 - 4 yılda amorti
edebilir. Özellikle ısı geri kazanımı için kapsamlı sıhhi
kurulumlar gerekmediğinde (örneğin, uzun boru siste-
mi), istenen verimi sağlayabilir.
Soğutma sistemlerinde kullanılan
soğutkanlar
, genel-
likle tartışma ve eleştiri odağı olmuştur. Dünyamızda ik-
lim değişikliklerinin 1980’lerin başında kaydedilmesin-
den ve dünya atmosferini zararlı UV ışınlarından koru-
yan ozon tabakasının belirgin biçimde inceldiğinin bu-
lunmasından hemen sonra, bu gelişmelere yol açan
temel unsur tanımlandı: Sprey, plastik köpüklendirme
maddeleri ve soğutucularda uzun süredir endüstriyel öl-
çekte kullanılan
CFC’ler (kloroflorokarbonlar)
.
Özellikle klor, kimyasal açıdan çok istikrarlı CFC’lerde
yükselerek stratosfere çıktığında ve orada bölündüğün-
de ozonu tüketir. Negatif sera etkisinin nedeni, dünya
yüzeyine ulaşan güneş radyasyonudur. Ancak, bir gaz
bariyerinin formasyonu nedeniyle yeterince yansıtıla-
maz ve böylece, dünya yüzeyinde ve atmosferde kade-
meli bir küresel ısınmaya yol açar. Malesef CFC gazla-
rının çok uzun süre (100 - 300 yıl) atmosferde kalıcılığı-
nın olduğu saptanmıştır. Bu maddelerin uygulanması
derhal sonlandırılsa dahi dünya iklimi üzerindeki zararlı
etkileri hemen sona ermez.
Soğutma sistemlerinin Avantajlar Dezavantajlar
belirlenmesi
Monoblok sistemler
Düşük satın alım fiyatı, Yüksek sıvılaştırma sıcaklıkları nedeniyle
Düşük soğutucu dolum miktarı, yüksek güç tüketimi,
Esnek şekilde uygulanabilir, Yüksek gürültü seviyesi,
Düşük kurulum maliyeti. Düşük güvenilirlik seviyesi.
Split sistemler
Soğuk oda ortamlarına ısı ve gürültü Daha yüksek yatırım maliyeti; özellikle bir boru
emisyonu yapmaz, sisteminin kurulumu nedeniyle,
Nispeten düşük sıvılaştırma sıcaklıkları, Kompresör arızası tüm soğutma
Bu nedenle sisteminin arızasına yol açar,
havalandırma için istenilen koşullar. Taşınamaz.
Kombine
Daha düşük bağlı elektrik yükü ve daha Yüksek yatırım maliyeti,
sistemler
düşük toplam soğutma kapasitesi, Yüksek soğutucu talebi,
Ayrıca daha küçük soğutma noktaları Daha pahalı ve karmaşık boru sistemi,
entegre edilebilir, Sızıntı tüm sistemin arızalanmasına
Daha yüksek güvenilirlik (kompresör neden olur.
arızası telafi edilebilir),
Düşük gürültü seviyesi,
Kondenser optimal olarak ayrı yerleştirilebilir,
Düşük işletme maliyeti
Çözelti
Bkz. kombine sistemler Çok yüksek yatırım maliyeti,
soğutmalı
Ek olarak: Yüksek evaporatör yüzeyi gerektirir,
kombine sistemler
Daha yüksek buharlaşma ısılarında işletim Sofistike kumanda ve düzenlemeli
(dolaylı sistemler)
Düşük soğutucu dolum miktarları karmaşık sistem yapısı vardır.
Soğuk depolanması mümkündür
Tablo 5.20
Farklı
soğutma sistemlerinin
karşılaştırılması
Şekil 5.30
Geleneksel
zemin yapısına ve sürgülü
kapılara sahip, üst alanda
gözetim kanadı bulunan
soğuk oda kompleksi.
TESİSAT
1...,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,...376
Powered by FlippingBook