Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 200

200
5. Tesisat
Bir soğutma sisteminin işletimini sağlayan diğer elektrik
tüketicileri, evaporatörlerde defrost ısıtıcıları, buz çözü-
cü su boruları için izleyici ısıtma ve aydınlatma bulunur.
Kompresörlerin gerektirdiğinden genelde göreceli ola-
rak daha yüksek enerjiye ihtiyaç duyabilen defrost ısıtı-
cıları bir kenara bırakırsak, diğer tüm tüketim oranları
önemsiz derecede azdır ve gözardı edilebilir. Bu neden-
le,
evaporatörler
için çok fazla sayıda ve aşırı uzun buz
çözme sürelerinin planlanmaması önemlidir. Standart
kural, günde 15 - 40 dakikalık azami
4 defrost progra-
mıdır
(maksimum 160 dakika/gün). Böylece, evapora-
törden odaya etkin bir ısı geçişi sağlanır ve kompresö-
rün aşırı çalışma sürelerinin önüne geçilir.
Elektrikli defrost ısıtıcı sistemlerinin
yanı sıra
dev-
ridaim havalı buz çözme
(6°C üzeri) ve
sıcak gazlı
buz çözme üniteleri
de bulunur. Sıcak gazlı buz çöz-
me, evaporatörlerin buzunu çözmek için çok etkili bir
teknik çözümdür: Sıcak, sıkıştırılmış basınçlı gaz, eva-
poratörün buzlanmasını önlemek için, evaporatör üze-
rinden ikinci bir boru sistemine yönlendirilir. Ancak,
özellikle bu tür sistemleri kontrol etmek için gerekli
yüksek teknik gereklilik düzeyi, sıcak gazlı buz çözme
sistemleri için sermaye giderlerinin elektrikli buz çöz-
me ısıtması için gerekenden önemli ölçüde daha yük-
sek kılar.
Kurulacak veya monte edilecek soğutma sistemleri şu
şekilde bölünebilir:
– Monoblok üniteler
ve
– Kompakt soğutma üniteleri.
Kompakt soğutma üniteleri, çoğunlukla buzdolapları-
na, soğuk masalara, soğutma tezgahlarına, soğutmalı
teşhir standlarına ve soğuk odalara, tamhermetik kom-
presörlü ve kondenserli üniteler olarak takılır. Mono-
blok üniteler buzdolaplarında öncelikle yapısal açılar
nedeniyle kullanılır.
Merkezi olmayan bağımsız veya split-tip sistemler
Bir kompresör ve bir kondenserden oluşan üniteler, so-
ğuk oda veya mobilyalardan uzamsal olarak ayrı inşa
edilirler. Soğuk odadaki ilgili soğutucu bağlantı, soğu-
tucu bir boru ile yapılır. Bu tür sistemler çoğunlukla, sı-
nırlı soğutma yerleri olan, ısı emisyonu ve gürültünün
doğrudan oluşmayacağı daha küçük tesislerde kullanı-
lır. Üniteler genellikle uygulamada 2 - 3 evaporatörle
eşleştirilir ve bu durum, teknolojik nedenlerden ötürü
önerilmez.
Kombine edilmiş veya merkezi olmayan soğut-
ma sistemleri
Bu tür sistemler çoğunlukla, birçok parça, oda ve hücre
farklı sıcaklıklarda çalıştırılacağında kullanılır. Sistem-
ler esas olarak, bir odada merkezi olmayan şekilde inşa
edilmiş ve paralel bağlanmış ortak bir soğutucu emme-
basma devreli, 2 - 4 kompresörden oluşur. İlgili konden-
ser çoğunlukla dış mekana monte edilir. Bu tür sistem-
lerin en az 7 soğutma yeri ve 10 kW üzerinde soğutma
kapasitesiyle makul ve ekonomik açıdan verimli olduğu
kanıtlanmıştır.
Kombine soğutma sistemleri tipik olarak doğrudan
sirküle olan bir soğutucu üniteyle inşa edilir. Daha tehli-
keli (amonyak, propan gibi) soğutucuları uygulayan çok
büyük gıda hizmeti tesisleri ve sistemleri,
dolaylı soğut-
ma sistemleri
adı verilen, soğutma noktaları ile kombi-
ne sistem arasında ayrı çözelti soğutma devreleri (don-
ma önleyici katkı maddeleri gibi) ile donatılmıştır. Ancak,
çözelti devre borularının besleme ve geri dönüş akışları
yalıtılmalıdır ve bu işlem önemli miktarda maliyet gerek-
tirmektedir. Çözelti soğutmalı bir kombine sistemin satın
alma ve kurulum masraflarının, doğrudan sirküle edilen
soğutuculara (örn. R 134a, R 404a) sahip sistemlerine
göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksektir. Bununla birlikte
işletim giderleri, özellikle daha düşük elektrik gücü tüke-
timi nedeniyle, daha düşüktür. Açıklanan soğutma sis-
Şekil 5.29
Su soğutmalı
üniteler
Şekil 5.28
Hava
soğutmalı üniteler
Soğutma tipi Avantajlar Dezavantajlar
Hava soğutmalı – Düşük İşletim Giderleri – Montaj yerinde gürültü
ekipman – Düşük sıvılaşma – Kondenser hızla tıkanır
sıcaklıkları – Ünitelerin havalandırması
için olası yüksek gereklilikler
Yeniden soğutma – Kurulumda havalandırma – Yüksek İşletim Giderleri
tesisleri olmayan, ihtiyacı yoktur – Genelde içme suyu kullanıldığı
su soğutmalı için ekolojik açıdan makul değil
ekipman – Düşük sıvılaşma sıcaklıkları – Daha fazla temizlik çalışması
Su soğutmalı – Kurulumda havalandırma – Hava soğutmalı ünitelerden daha
ekipman, ihtiyacı yoktur yüksek işletim gideri
yeniden soğutma – Daha yüksek sıvılaştırma sıcaklıkları
– Sürekli işletim sistemlerinden
daha düşük maliyet
Tablo 5.19
Ekipman
soğutma tiplerinin avantaj
ve dezavantajları
TESİSAT
1...,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,...376
Powered by FlippingBook