Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 192

192
5. Tesisat
Profesyonel mutfakların nemli odalarında kablo ve
elektrik tesisatı, gizlenmiş şekilde döşenmelidir. Kay-
natma kazanları, devrilir tavalar, seriler, buharlı kon-
veksiyonlar, vb. gibi büyük termal cihazlar, zemindeki
paslanmaz çelik devreler yoluyla ve her kablo bir dev-
reye atanmış şekilde birbirine bağlanmalıdır. Zemin
üzerine döşenirken, kablo çıkışlarının yeterli ve sıkı şe-
kilde kapatılması sağlanmalıdır. Tüketicilere güç kay-
nağı olarak bus-bar sistemleri önerilmez.
Elektrik kurulumlarının başlangıç tasarımında, özellik-
le kablo yönlerinin ve devre geçişlerinin dizaynında
kullanılabilen kablo kesitleri (bakır kablo sistemi)
Tab-
lo 5.13
’te listelenmektedir. Kabloların tam boyutlan-
dırılması ve tipleri, başta kablo yapılandırması, ortam
sıcaklığı ve döşenme tipi olmak üzere çok çeşitli fak-
törlere dayanır.
Enerji, reaktif enerji olarak sınıflandırılır. Etkin güç, güç
faktörü kosinüsünün çarpılmasıyla belirlenir. Etkin ve
açık güç, pişirme ve ısıtma cihazlarında eşittir.
Elektrik ekipmanlarının koruma dereceleri,
onların
yabancı madde ve su temasına ve girişine karşı koru-
ma düzeylerini karakterize eder ve iki haneli kısaltma-
lar ve standartlaştırılmış
IP simgeleri
ile ifade edilir.
İlk hane hareketli parçaların temasına ve yabancı mad-
de girişine karşı koruma düzeyini belirtirken, ikinci ha-
ne su girişine karşı korumayı ifade eder. İkinci hane,
profesyonel mutfaklardaki teknik ekipmanla, sürekli
su kullanımı nedeniyle özellikle ilgilidir. Bir veya iki ha-
ne için tüm gereklilikler, kalan hanenin X olarak karak-
terize edilmesiyle vurgulanır (örn. IP X4, IP2X). VDE
0470-1 ve DIN VDE 0710’da tanımlanan şekliyle koru-
ma dereceleri
Tablo 5.14
’te gösterilmektedir. Mut-
fakların çalışma odalarına kurulacak cihazların belirti-
len koruma dereceleri IP24, çoğunlukla IP35 veya
45’ten daha düşük olmalıdır.
Eş güçlü elektrik tesisatı,
profesyonel mutfaklara
güvenlik nedeniyle monte edilir. Boru sistemi, drenaj
kanalları, cihazlar gibi elektrikle işletilen tüm kurulum
ve sistemler, hizmette iletken olmayan parçalar ve
bileşenler arasında gerilim farkını önlemek için birbiri-
ne bağlanır.
Akım debisine karşı ek koruma, bir GFCI
koruması
(topraklama arızası devre şalteri)
kurularak sağla-
nır. GFCI koruması, akım veya parçaları, bir gövde, ko-
ruyucu iletken veya toprak yoluyla geri akmadığında
devreleri kapatır (kaçak akım). 30 mA kaçak akımlı ci-
hazlar, akım insandan toprağa geçtiğinde devreyi ke-
ser. GFCI devreleri yüksek derecede koruma sağlar ve
nemli odalardaki ekipmanlar mobil kablo tesisatı ve
prizlerle bağlandığında kullanılmalıdır. Bununla birlik-
te, cihazların işletimsel güvenilirliği, bu yüksek düzey-
deki koruma nedeniyle bozulabilir. Artık akım devre
kesiciler, operatör gözetimi olmadan sürekli veya ge-
çici olarak çalışan cihaz ve aygıtların (örneğin; buzdo-
lapları, soğuk depoların soğutma sistemleri) devrele-
rine monte edilmemelidir.
Ana şalterler
DIN VDE 0113’te makine olarak tanım-
lanan veya cihaz üreticilerinin bunu açıkça belirttiği
ekipmanlar için gereklidir. Oysa bu gereklilik, çoğu
üretici tarafından elektriğe kesintisiz bağlı cihazların
bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle konmuştur.
Ana şalter, cihazların yakın çevresine kurulmalıdır. Bu,
yüksek düzeyde bağlı yüke sahip büyük cihazlarda,
uzaktan kumandalı devre kesicilerin dağıtım paneline
gereken şekilde kurulumunu yapmak ve cihaza sade-
ce bir kumanda düğmesi takmak için daha fazla alan
gerektirebilir. Ana şalter işlemlerini gerçekleştirme-
yen üstlenicilerin, kumanda düğmesini değiştirmeme-
leri gerektiği unutulmamalıdır.
Binalardaki
dağıtım sistemleri
tipik olarak bir ana da-
ğıtıcı ve birçok alt (veya tali) dağıtıcıdan meydana gelir.
Ana dağıtım üniteleri kuru, temiz, kolayca erişilebilen
ve diğer işlemler için kullanılmayacak ayrı, kilitli bir
odaya monte edilmelidir.
Elektrikle çalışan odaların, 1 kV üzerinde güce sahip
cihazlarını, elektrik üretim birimlerini ve merkezi pil
Doğrusal Sigorta Akım Enine kesit Çap
güç kVA değeri A sayısı m
2
m
2
2,2 10 3 1,5 10,5
6,5 10 5 1,5 12
3,5 16 3 2,5 11,5
10,5 16 5 2,5 13,5
4,4 20 3 4 13
13,1 20 5 4 16,5
15,5 25 3 6 15
16,4 25 5 6 18
21 32 5 6 18
23 35 5 10 21,5
26,3 40 5 10 21,5
32,9 50 5 16 26
41,4 63 5 25 31,5
52,6 80 4 35 32
65,8 100 4 50 (SM) 30
Tablo 5.13
Kablo
boyutlandırma için
yaklaşık değerler
Bir otelin soğuk oda
girişindeki elektrik
kontrol paneli
TESİSAT
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,...376
Powered by FlippingBook