Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 191

191
5.3 Elektrik ve aydınlatma
Bu sistem, azami 8 adet elektrotermal tüketim nokta-
sını ve 2 adet genel elektrik devresini optimize edebi-
lir. Teknik açıdan gelişmiş ve modüler bir komple yö-
netim sistemi, proses dizilerine ilişkin en yüksek kul-
lanıcı gerekliliklerini karşılar. Sistem, tüm bina ve
montaj koşullarına entegre edilebilir. Kablo yönlendir-
me ve montaj maliyetlerinin en avantajlı olduğu, mik-
roişlemci donanımlı akıllı giriş/çıkış modüllerinin
(IOM) kurulumuna olanak sağlar. Bu, IOM’ların, mev-
cut olanakların iyileştirilebilmesi için, nihai tüketicile-
re veya alt dağıtım panellerine monte edilebilmesi an-
lamına gelir. Belirtilen işlevlere ve enerji maliyetinde
tasarruf seçeneklerine sahip benzer bir yönetim sis-
temi de alternatif olarak kullanılabilir. Bu sistemin ya-
pılandırması
Şekil 5.23
’te gösterilmektedir. Komple
enerji yönetim sistemlerinin ana avantajları aşağıdaki
şekilde özetlenebilir:
c
Profesyonel bir mutfak ile çevresindeki enerji tepe-
lerinin ve tüketim derecelerinin azaltılması, görsel-
leştirilmesi, raporlanması ve analizi.
c
Zayıf beslemede aşırı yük koruması.
c
Çeşitli ölçüm cihazları, besleyiciler ve alt dağıtımpa-
nelleri için enerji takibi.
c
Sistem yönetimi işlevlerinin, kurum içi anahtarlama
eylemlerine ve takip görevlerine devri.
c
Havalandırma ve su ısıtmada güç tüketimindeki dü-
şüşler.
c
Bağımsız cihazların kullanım sürelerinin ve bakım
aralıklarının günlük kayıtlarını tutma ve işletim saat-
lerini izleme.
c
Bağımsız cihazların, alt dağıtımların ve işletim veya
maliyet merkezlerinin ayrıntılı tüketim kontrolü.
Gıda hizmeti tesislerinin dönüşüm, yükseltme ve yeni
inşası sırasında enerji yönetim sistemlerinin acilen ku-
rulumu önerilir.
Elektrik kurulumları, yetkili kurulum üstlenicileri tara-
fından ve yerel şebeke idaresinin yönetmeliklerine uy-
gun şekilde kurulmalıdır. Kablo ve elektrik tesisatının
döşemesi, duvarların içinde veya parapet devrelerde,
kablo hat veya yuvalarında köşebentlerle çevrilmiş ve-
ya gizlenmiş şekilde yapılmalıdır.
Şekil 5.23
Bir “Minilog-B
Sistem”in örnek
yapılandırılması
kWh
100
200
300
400
500
100
200
300
400
500
40
Sollwert:
120 kW
Mittelwert: 104 kW
Momentan: 112 kW
max.Tag:
119 kw
7 8 9
4 5 6
1 2 3
* 0
+ /–
DEL HELP
SHIFT
SETUP
* * *
PC görselleştirme
Diğer veri toplama ve
görüntüleme seçenekleri:
– Yazıcı
– Daha fazla müşteriye bilgi
vermek için ağ
– Maliyet tahsisli maliyet merkezi
kaydı
– ISO 22 000 verilerinin tescili
Arayüzler
– PC bağlantısı için Ethernet
– Uzaktan bakım için modem
– Bina hizmetleri kontrol sistemi
Yerel elektrik /Gelen besleyici
Verilen hizmet
kaydı
Eşleşen röle
Güç ölçer
Ölçüm hattı
IY(St)Y 4x2x0,8
Hata mesajı
MINILOG-B
Merkezi Ünite
Gösterge
Ayarnoktasıdeğeri:150kW
Güçgirişi:125kW
Veri yolu
IY(St)Y 2x2x0,8
Her veriyolu alt-istasyonu için: 4, 8, 12 veya 16
optimizasyon kanalı soruşturma girişleri ve
çalıştırıcı girişleriyle birlikte
Kontrol hattı NYM-J
5x1,5 veya 2x3x1,5
(her devreden çıkarma
kanalı için)
Devreden çıkarma
için şalter
koruması
(distribütörler
veya tüketicilerde)
Tüketiciler (maksimum 48 kanal)
Çıkış gerilimsiz
geçiş teması
1/4h HT/NT
ST
Güç çevirici
0-10 V
0-20 mV
RS 232
Ayar noktası değeri:
Ortalama değer:
Anlık:
Maksimum gün:
TESİSAT
1...,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,...376
Powered by FlippingBook