Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 188

188
5. Tesisat
Şekil 5.22
Kısmi boşaltma
için varilli yağ ayırıcı Lipatomat.
Çamur ve yağ varillere birikir.
Yağ seperatörlerinde enzim ve bakteri kullanımı kesin-
likle yasaklanmıştır. Temel zorunluluk, yağ seperatörle-
rinin yüzde 92 verimlilik oranına ulaşmasıdır. Binaların
dışında yer alan yağ seperatörleri, 0,8 - 2 m derinliğe
monte edilmelidir.
Yağın ağırlıkla ayrılmasındaki teknolojik ilke; tipik ola-
rak atıkların 400-800 mg/l yağ yükleriyle işlem görme-
sidir. Çoğu mutfak atığı, önemli miktarda yüzen cisim,
katı madde ve kir partikülleri de içerir. Bunlar, COD
(kimyasal oksijen ihtiyacı) değeri olarak belirtilir ve atık
su tesislerinde giderek sorunlara neden olmaktadır.
Gaz montajları
Doğalgaz
, yüksek enerji verimliliği, pişirmeye yönelik
tercih edilen nitelikleri ve elektrik gücüyle karşılaştırıl-
dığında yine de düşük fiyatı nedeniyle, profesyonel
mutfaklarda birincil enerji olarak giderek daha çok kul-
lanılmaktadır. Ancak doğalgaz kullanımı, gerekli daha
fazla güvenlik tedbirleriyle, ayrı bir boru sistemini de zo-
runlu kılar. Doğalgazın tutuşması, 11 kat fazla hava mik-
tarı gerektirir.
Gaz yakıtlı ateşleme kurulumları
kategorisi, bir eg-
zoz gaz sistemiyle donatılması gereken kaynatma kap-
ları, seriler, buharlı konveksiyonlar ve unlu gıda fırınları
gibi tüm pişirme cihazlarını içerir.
Gaz montaj sistemleri
sadece yerel doğalgaz yetkili-
leri tarafından belgelendirilmiş uzman şirketler tarafın-
dan inşa edilmelidir. Doğalgaz besleme sistemleri ge-
nellikle orta basınç aralığında (0,1-1,0 bar) işletilir; oysa
binalardaki doğalgaz kurulumları maksimum 100
mbar’a kadar olan düşük bir basınçla çalıştırılır. Binala-
ra giden besleme boruları yer altında 1 m derinlikte dö-
şenmeli ve bağlantı odalarına yönlendirilmelidir. Bina
girişinden sonra hatlar, bir ana kapatma elemanıyla
(sürgülü kapı) ve sonuçta bir ölçüm cihazıyla donatıl-
malıdır. Binalardaki boru sistemlerinde büyük çoğun-
lukla çelik borular kullanılır. Bakır borular da artan şe-
kilde kullanılmakta ve minimum 1,5 mm malzeme ka-
lınlığını ve tüm bağlantıların kaynaklanmasını gerektir-
mektedir. Bodrum odalardaki doğalgaz hatları, içme
suyu borularının yukarısına döşenmelidir. Kuyu veya
oyuklara ve inşaat halindeki tavanlara çıkış ve tüketim
boruları alçıyla döşenmelidir. Kullanılan malzemeye
bağlı olarak, cıvatalı, menteşeli, kaynaklanmış ve flanşlı
bağlantı parçaları vasıtasıyla çekirdekler bağlanabilir.
Boru uzunluklarına ve tüketicilerin ihtiyaçlarına göre,
farklı çaplarda borular bağlanmalıdır. Profesyonel mut-
faklarda tali borular ve cihaz bağlantı boruları için
2,5-5cm borular kullanılır. Tüm boru sistemi, devreye
alınmadan önce, montajın ardından başlangıç ve temel
sızıntı işlev testlerine tabi tutulmalıdır.
Profesyonel mutfaklarda doğalgaz, LPG veya soğutma
ajanları için tipik olarak ayrı doğalgaz boru sistemleri
döşenir.
TESİSAT
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,...376
Powered by FlippingBook