Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 181

181
5.1 Havalandırma
Gazla ısıtılan cihazların toplam ısı yükünün 50 kW’den
fazla olduğu tüm profesyonel mutfaklar, bir
VAC siste-
mi (havalandırma ve iklimlendirme sistemi)
ile do-
natılmalıdır. Gazla ısıtılan cihazların atık gazları, VAC
sisteminin mekanik atık hava çekiş sistemi yoluyla
tahliye edilebilir. Örneğin; kaynatma kazanları ve kombi
fırınlar (B tipi) gibi açık yanma odalı gazla ısıtılan ciha-
zların entegre çekiş üniteleri vardır ve bunlar tipik
olarak atık gazları VAC sistemi üzerinden atmosfere
tahliye ederler (
Şekil 5.14
).
Profesyonel mutfaklara yönelik tüm VAC sistemleri
yüzde 100 oranında dış havayla, diğer bir deyişle hiç de-
vridaim havası kullanılmadan çalıştırılır. Gerek bu unsur
gerekse profesyonel mutfaklardaki yüksek ısı oluşumu
ve hava değişimi oranları nedeniyle, ısı geri kazanımının
da düşünülmesi gerekmektedir. Bir havalandırma siste-
mi planlarken, ısı geri kazanma ünitesinin montajıyla il-
gili bir operasyon verimliliği hesaplamasının da yapıl-
ması gerekecektir.
VAC sisteminin, ayrı bir ısı telafisi olmadan yüksek
operasyonel verimliliği, başka yollarla da sağlanabilir:
Bir havalandırma sistemi için hesaplanan hava akışı
arttırılarak, kış operasyonu için 2/3 civarında düşüş
sağlanır (10°C’den). Artan hava akışı, yaz mevsiminde
çalışırken odada ek bir soğutma sağlar. Enerji tasarru-
funa yönelik bu nispeten basit yöntem, tercihen gizli
ısının yüksek oranlarda olduğu yerlerde, örneğin okul
kafeteryalarında ve hastane mutfaklarında kullanılır.
Tabii ki bir VAC sisteminin boyutları ve derecesinin pro-
fesyonel bir mutfağa uygun şekilde belirlenmesi, gerek
teknoloji gerekse yemek üretim, dağıtım ve satışında
uzmanlık gerektirecektir.
Şekil 5.14
Yukarı akış
bölümlü atık gaz tahliyesi
SÜ = Güvenlik takibi
B2, B11, B13 = Bağlantılı
pişirme cihazları,
14 kW’nin üzerinde nominal
ısı yükü
Yukarı akış bölümü
B
11
B
11
B
13
B
13
B
2
B
2
Havalandırma kanopisi
Mutfak davlumbaz tavanı
Yukarı akış bölümü
Rüzgar gülü rölesi
Bir restoran mutfağında
aspiratör uygulaması
TESİSAT
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,...376
Powered by FlippingBook