Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 176

Havalandırma kanopileri,
etkin bir egzoz hava çekişi
için daha çok küçük ve orta ölçekli profesyonel mut-
faklarda kullanılır. Havalandırma kanopileri ayrıca
mutfaklarda ızgara ve wokların, restoranların self-ser-
vis veya açık pişirme alanlarında ise serilerin ve buharlı
pişiricilerin yukarısına yerleştirilir. Kanopi çerçeveleri
ve giydirme, temiz hava toplama kutuları ve pişirme
dumanı seperatörleri sadece krom-nikel çelikten ya-
pılır. Havalandırma kanopilerinin içine monte edilecek
aydınlatma en az
IP* 54
koruma dereceli olmalıdır.
Havalandırma kanopileri tipine ve fonksiyonuna göre
standart, indüksiyon, tutma-jet veya dönen-jet olarak
ayrılır (
Şekil 5.3
).
Bir tesis için uygun havalandırma kanopilerinin seçimi,
bunların monte edileceği yerlere, cihaz düzenlemesi-
ne ve tahliye edilecek ısı miktarlarına bağlıdır. Hava-
landırma kanopileri cihaz bloklarının üzerinde 0,2 m,
kapılı cihazların üzerinde 0,4 m ve FFL (bitmiş zemin
seviyesi) üzerinde 2,10 mmontaj yüksekliği çıkıntısı ile
planlanmalıdır. Değiştirilebilir
pişirme cihazlarından
çıkan egzoz seperatörü
, kanopi çerçevesinin içine
35-45° açıyla yerleştirilmelidir. Pişirme cihazlarından
çıkan egzoz seperatörünün malzemeleri ve yapısı ale-
ve dayanıklı olmalıdır. Bulaşık makinesinde yıkanabi-
len, kolay kullanılabilen, stabil ve en fazla 500 x 500
mm’lik parçalar önerilir.
Standart kanopiler
bir veya iki bloklu cihaz grupları-
nın yukarısına
merkezi kanopi
olarak monte edilir-
ken,
duvar kanopileri
cihaz bloklarının yukarısına, ci-
haza yönelik yan ve arka duvarlı ızgara kanopileri ola-
rak yerleştirilir. Bir veya daha fazla sayıda duman se-
peratörü, standart kanopileri atık hava alanlarına ve
muhafaza alanlarına ayırır. Ancak bu kanopiler pek et-
kili bir çekiş sağlayamaz.
Standart bir kanopinin düzgün çalışması, nispeten bü-
yük bir hacim yakalama alanının oluşumuna dayandı-
ğından, genel yüksekliği en az 400 mm olmalıdır. Kap-
sanan alanın hacmi, saniyede çekilecek havanın hac-
miyle eşleşecektir.
İndüksiyon kanopileri,
termal akışlardaki bozulmaları
önlemek veya azaltmak için kullanılır. Temiz hava, pişir-
me cihazlarından çıkan egzoz seperatörlerine karşıdan
üflenerek, doğrudan bu kanopilerin yakalama alanına
girer ve hava çekişini destekler (
Venturi ilkesinin
kul-
lanımı). Ancak bu durum, kanopiye üflenen temiz hava
akışı nedeniyle atık hava hacim akışını arttırır. Böylece
sonuçta termal ve atık hava akışlarının dengesi telafi
edilir. İndüksiyon kanopileri, hissedilen ısının ağırlıkta
olduğu ortamlarda verimli ve etkin maliyetli kullanıla-
maz. Çekme havası akışının, çekilen havada gizli ısının
ağırlıkta olduğu durumlarda içeri üflenen temiz havayla
artırılması gerekmez. Doğrudan kanopinin içine üfle-
nen ısıtılmamış dış havanın (0 - 20°C) temiz hava akışı,
çekilen hava akışının yüzde 20’sini aşmamalıdır veya
dış hava önceden ısıtılmalıdır (
Şekil 5.4
).
Tutmalı jet kanopiler
indüksiyon kanopilerin daha
gelişmiş şeklidir. Bu sistem çözümü, kanopinin alt ke-
narındaki borular yoluyla, termal akışın kesilmesini ön-
ler. Akışı, pişirme duman seperatörünün yüzeyine yön-
lendiren belirli bir açıyla içeri üflenen yüzde 5 - 10 ik-
limlendirilmiş temiz hava ile karakterize edilir. Süreç,
termal akımı kanopinin içinde döndürecek şekilde
özel olarak tasarlanmış olan bir kanalla iyileştirilir.
Analizler bu tür kanopi yapılarının, aynı çekiş hızların-
da, hacim akışlarını yüzde 30 civarında azaltabildiğini
göstermiştir.
Dönen jetli havalandırma kanopileri
epey süredir
yüksek termal ve katı madde yükleri olan farklı sana-
yilerde başarıyla kullanılmaktadır ve profesyonel mut-
faklarda atık hava çekişinde etkili oldukları görülmüş-
tür. Bu kanopi tipinde, bir çekirdeğin etrafında dönen
ve kirletici akımları yüksek yapısal kuvvet ile yakalayan
bir akış alanı oluşturulur.
176
5. Tesisat
Küboid biçim
Küboid biçim
İkizkenar
yamuk biçim
İkizkenar
yamuk biçim,
eğimli dizayn
500 - 800
1700 - 2200
500 - 800
700 - 1300
500 - 800
700 - 1300
500 - 800
500 - 800
200 - 400
500 - 1200
1100 - 1500
500 - 800
400 - 1500
Merkezi montajlı kanopiler
Serbest askılı,
bağımsız cihaz grupları için uygun
Duvara monte kanopiler
Duvar cihaz blokları için uygun
Arka taraflar ve duvar tarafları
cihazlara yöneltilmiş
İndüksiyon kanopiler
Temiz hava tutma alanına doğrudan,
pişirme duman seperatörüne
doğru, üflenir
Türbülanslı jet kanopiler
Dönen bir akım alanı, duman ve
buharın ekstra güçlü
şekilde çıkarılmasını
sağlar
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
Şekil 5.3
Mutfak
havalandırma kanopileri
(-) Negatif basınç
(+) Pozitif basınç
(-)
*IP Code:
Uluslararası Koruma Derecelendirmesi
400
TESİSAT
1...,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,...376
Powered by FlippingBook