Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 165

165
4.8 Pencereler
Bir profesyonel mutfakta
panjurlu pencere aydınlatması
İç kapılar
İç kapılar tercihen kaplanmış alüminyum veya paslan-
maz çelik olmalıdır. Kapı donanımı ağır, krom-nikel çe-
likten üretilmiş olmalı ve kulpları içeri dönük olmalıdır.
Enerji tasarrufu sağlamak ve kapıların iç kısımlarında
nem yoğunlaşmasını önlemek için tercihen ısı yalıtımlı
kapılar monte edilmelidir.
Acil durum güzergahlarındaki kapılar dışa açılmalı ve
bunları herhangi bir zamanda, herhangi bir destek alma-
dan içeriden de açabilmek mümkün olabilmelidir. Pro-
fesyonel mutfaklara, ahşap malzemelerden yapılmış ka-
pılar da monte edilebilir ancak neme karşı etkin biçimde
korunmalıdırlar. Emniyet camı bulunan kapıların, mutfak
tesisi ve koridor arasında ayırıcı olması nedeniyle, işlev-
sel ve görsel açıdan elverişli olduğu kanıtlanmıştır.
Yangın bölmelerindeki kapılar (kapalı yangın alanları)
Yangın bölmesi kapıları
kendiliğinden kapanır olmalı
ve asla takozlarla açık tutulmamalıdır. Operasyonel ne-
denlerle açık tutulması gereken yangın bölmesi kapıları,
enerjileri yangın dedektörleri vemanuel tahrik düzeneği
tarafından kesildiğinde, kapının kapanmasını sağlayabi-
len elektrikli tutucu mıknatıslarla donatılmalıdır. Yangın
bölmesi kapıları, ateş yavaşlatıcı iç astarlı çelik veya ah-
şap olmalıdır (ateş yavaşlatıcı T 30).
Ana ulaşım güzergahlarındaki kapılar
Profesyonel mutfaklarda otomatik kapı montajının, ana
ulaşım güzergahlarında ve çalışma odalarına en sık kulla-
nılan girişlerde elverişli olduğu kanıtlanmıştır. Doğru yer-
leştirilmemişarabalar veyamallar nedeniyle, bu tür kapılar
sürekli açılır ve kapanır durumda olmayabilir.
Bunu önlemek için kapılara bir temas bandı takılabilir.
Garson koridorları, ofis girişleri, vb. için, otomatik kapı-
ların yanı sıra yaylı kapılar da kullanılabilir. Yaylı kapılar
sadece yürüme yönünde açılmalıdır, normalde sağ elle
açılabilmelidir. Yaylı kapılara göz seviyesinde bir cam
pencere takılmalı ve uygun simgelerle açıkça vurgulan-
malıdır (
Şekil 4.44
).
Bir profesyonel mutfağın destek alanındaki tüm odala-
rın kapıları, isimlerle açıkça işaretlenmeli ve emniyet
kilitleri ile kilitlenebilir olmalıdır.
4.8
Pencereler
Pencerelerin düzenlenmesi
Profesyonel mutfakların çalışma odalarında, dışarıyla
görsel teması olan, doğal aydınlatma önerilir. 5 m’ye ka-
dar olan oda derinlikleri, minimum 1,25 m
2
pencere yü-
zey alanı gerektirir ve 5 m’yi geçen derinlikler minimum
1,5 m
2
pencere yüzey alanı gerektirir. Pencere ve oda
yüzey alanı arasındaki oryantasyon oranı 1:8 - 1:10 ara-
sındadır. Pencerelerde 1,25 m pervaz yüksekliği önerilir.
Pencere tipleri
Tercihen beyaz, darbeye dayanıklı PVC’den üretilmiş
plastik pencereler veya yalıtım sırlı ve yan/alt askı sür-
mesi bulunan, anotlaştırılmış alüminyum pencereler
monte edilmelidir. Cilalı ahşap veya çelik pencereler,
yüksek nem seviyesi nedeniyle profesyonel mutfaklar
için uygun değildir. Profesyonel mutfaklardaki pencere-
ler, çalışma saatleri içinde kapalı tutulmalıdır. Çünkü bu
tür tesisler, sadece dışarıdan hava alımı olmadığında
düzgün çalışan bir sistemle havalandırılır.
Kurulum detayları
Mutfaklarda, doğal havalandırılmanın öngörüldüğü ça-
lışma odalarına, haşere saldırılarını önlemek üzere, tel
örgü eklentiler takılmalıdır. Mutfakların çalışma odala-
rındaki pencere pervazlarına, depolama alanı olarak
kullanılmamaları için eğimli karo döşenmelidir. Planlar
pencerelerin kolay erişilebilir ve tehlikesizce temizlene-
bilir olduğunu açıkça göstermelidir.
UYGULAMA
1...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...376
Powered by FlippingBook