Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 157

4.4 Yer süzgeçleri
Kanalların su tahliyelerini emniyetli şekilde toplaması
için, devrilir tavaların ve eğimli kaynatma kazanlarının
önlerine kurulması önerilir. Kanal çıkış konumları serbest
şekilde seçilebilir ve böylece tavana ilişkin gerilimsorun-
larına uyarlanabilir. Kanalların uzunluğu, termal gerilim
ve montaj, uzunluk arttıkça zorlaştığı için 5 m’yi geçme-
melidir. Yapısal/yerleşim eklemleri (diletasyonlar) asla
çapraz geçilmemelidir. Ustaca bir geçişin gereken şekil-
de yatırılabilmesi için, bu tür yerlerde ve duvarlarda bu-
lunan kanalların yaklaşık 100 mm önce sonlandırılması
gerekir.
Kanallara genellikle, yüksekliği ayarlanabilir flanş takılır
ve su sızdırmaz kanalın üzerinde hızlı sertleşen çimento
ile sabitlenir veya su sızdırmaz kanalın üzerinde, açık ze-
mine cıvatalarla tutturulur. Kanal üreticisine bağlı olarak
farklı çeşitlerde olabilen kaymayı önleyici ızgaralar, V ız-
garalar veya yuvarlanır ızgaralar
kanal kapakları
olarak
kullanılabilir. Günümüzde kapak malzemesi olarak nere-
deyse tek kullanılan materyal krom-nikel çeliktir. Kanal-
ların içindeki kesintisiz uzunlamasına kenarlar (kasnak),
kanal kapaklarına destek olarak en iyi çözümdür. Kay-
naklı bağlantıların yararlılığı kanıtlanmamıştır.
Çelik çu-
buklar
, kanalları düzgün şekilde monte etmek için kanal
içlerine kaynaklanır ve çevreleyen zeminin iyileştirilme-
sinin ardından, bir kesme makarası ile kesilir. Bu küçük
çalışma gerçekleştirilmediği takdirde, kanalların temizli-
ği gereksiz şekilde güçleşir.
Bir
karo çiziminin
hazırlanmasının ardından, kanallar bir
karo ızgarasına, dar karo şeritlerini önleyecek şekilde
oturtulabilir. Karolar, son iki karo sırası için kaydedilen
çizime göre döşenir ve serilen şap eğimlendirilir. Sonra-
sında eklemler boyunca ipler gerilir ve kanal boyutları ile
daha önce monte edilmiş eviye tutucunun tam koordi-
natları belirlenebilir.
c
Kanallar nerede gereklidir?
Pişirme cihazı hatlarının
yanlarında, tencere yıkama makinelerinin, patates
soyma makinelerinin, sebze yıkayıcıların önünde,
araba yıkama yerlerinde.
c
Kanallar nerede önerilir?
Bantlı tip bulaşık yıkama
makinelerinin (en fazla kirin oluştuğu) bulaşık yükle-
me taraflarında veya temizlik bantlarında, bantlı tip
bulaşık makinelerinin önündeki tanklar boyunca ve
kutu bulaşık yıkama makinelerinin ön-temizlik istas-
yonlarında.
c
Kanallar nerede gerekmez?
Basınçlı pişiricilerin ve
buharlı konveksiyonların önünde.
Yer süzgeci kanallarının farklı modelleri ve montajı
Şe-
kil 4.28
ve
4.29
’da gösterilmektedir. Bir mutfak ze-
minindeki en hassas yer, genellikle ihmal edilen, kanal-
dan zemin döşemesine (her zaman bir yerleşim eklemi
oluşturan) geçiştir (
Şekil 4.30 - 4.32
). İlgili zemin dö-
şemesiyle eşleşen yerleşim eklemlerini ayrıntılandırmak
ve eklemlerin oluşturulması, flanşların esnek sızdırmaz-
lık materyallerinin hazırlanması gibi gerekli tüm ön hazır-
lık çalışmalarını belirlemek şarttır. Güvenilir çözüm, be-
tonlu kanalları sentetik reçine serpintisi ile tamamen
doldurmaktır.
Şekil 4.28
CNS zemin
drenajı kanallarına örnekler
Süzgecin döşenmesi
Zemin çıkışı
Yakalama oyuğu
Su geçirmez tabaka
Açık tavan
Kanal
Kaide yatağında karolar
Bağlama flanşı
Şekil 4.29
Bir karo
ızgarada kanalların montajı
157
UYGULAMA
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...376
Powered by FlippingBook