Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 155

155
4.4 Yer süzgeçleri
Soğuk oda zeminleri
Geleneksel kaplama:
Koridor ve soğuk oda zeminleri
arasındaki geçişlere, montajın kalıcı esnek ek yerine, ze-
minle düzlenmesine (zemine gömülmesine), üstte 10
mm genişliğe ve tabandaki su geçirmez kanalın her iki
yanına yatay bağlantıya izin veren tam yüksekliğine ka-
dar, pas tutmaz malzemeden yapılmış, açılı raylar takıl-
malıdır. Bir soğuk oda zemininin, bitişik koridorun sevi-
yesinden yaklaşık 1 cm yüksek döşenmesi ve temizlik
sularının soğuk odaya akmasını ve kapı izolasyonunun
zeminde sürtmesini önlemek için kapı pervazındaki son
karo sırasına hafifçe eğim verilmesi önerilir.
Panel eleman zeminleri:
Daha sonraki yapısal hasar-
ları ve kullanım bozukluğunu önlemek için, soğuk oda-
ların her iki yanı plaka metal kaplama, poliüretan kö-
pük, prefabrik elemanlarını monte ederken birçok özel-
liğe dikkat edilmelidir:
c
Bitmiş döşemeler üzerinde duran hücreler, yaklaşık
3 cm yüksekliğindeki beton şeritler üzerine yerleşti-
rilebilmeleri için, alttan havalandırmalı olmalıdır. Bu,
ısı yalıtımının kalınlığıyla birlikte, hücre zemin ile kori-
dor arasında 13 - 16 cm’lik bir yükseklik farkı oluştu-
racaktır. Bu tür hücrelerde, tekerlekli araç kullanıla-
maz, çünkü bu yükseklik farklarını sınırlı bir alanda
köprüleyen rampalar uygun değildir.
c
Zemine gömme monte edilen hücreler de alttan ha-
valandırılmalıdır.
c
Çevreleyen seramik zeminlerden metal hücre zemin-
lere geçişler, sürekli neme ve tekerlek darbelerine
dayanması gereken ağır iş yükü ek yerleri olarak, alt
kapı contalarına zarar vermeyecek ve zeminlerin ısı
yayılımını emecek şekilde gerçekleştirilmelidir.
Panel elemanların soğuk oda zeminlerine araç girişinde
kullanılması önerilmez. Tercih edilen, metal panel duvar-
larının açık zemine sabitlendiği ve zeminin geleneksel
olarak inşa edildiği, hızla monte edilebilen ve alan tasar-
rufu sağlayan çözümlerdir. Bu yaklaşım hızlı duvar kuru-
lumlarını geleneksel bir ağır iş yükü zemini ile birleştirir.
Bu sistem sentetik reçine zeminler için uygundur.
4.4
Yer süzgeçleri
Yer süzgeçleri (giderler)
Zeminler, akış miktarına ulaşan sıvıların dışarı yönlendi-
rilebileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu tür sıvıların bek-
lendiği tümodalar, bir veya daha fazla sayıda yer süzgeci
ile donatılmalıdır. Nemli alanlardaki koridor ve geçitlerde
yer alan drenajlar, arabaların seyrini engellememek için
yanlara monte edilmelidir (
Şekil 4.25
ve
4.26
).
Şekil 4.26
Sentetik reçine bir zeminde akıntı kanalı
Şekil 4.25
Kir süzgeçli zemin oluğu
UYGULAMA
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...376
Powered by FlippingBook