Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 153

153
4.3 Zemin kaplamaları
Zemin döşemesinin tipi ne olursa olsun, mutfaklar için
güvenlik kuralları, “akabilir miktardaki sıvıların drenajlar-
la dışarı atılmasının” sağlanması yönündedir. Bu, mutfak
zeminlerinin yer süzgeçlerine doğru bir
eğimle
döşen-
mesi gerektiği anlamına gelmektedir.
Bir eğim planı hazırlamak, uzman tasarım mühendisinin
desteğinde, planlama mimarının bir görevidir. Çünkü
planlama mimarı, projeye ilişkin tüm seviye hatlarını,
yükseltme alanlarını, tepe sınırlarını, eğim hatlarını, alt
noktaları ve taban hatlarını belirleyecek tek kişidir.
Seramik döşeme
Seramik döşeme, farklı zaminlerde oldukça sık kullanı-
lan bir döşeme tipidir.
Kaymayı önleyici özellikler
bir test raporuyla kanıtlan-
malıdır. Yüksek kaymaz özellikler her zaman daha fazla
temizlik çabası gerektirir; bu nedenle zemin döşemeleri,
farklı mutfak alanlarının ilgili gereklilikleri ile eşleştirilme-
lidir. Parlak renkli zemin karoları görsel olarak bir odayı
büyütür ve zemin üzerindeki kir partiküllerini vurgular. Bu
nedenlemeyve, sebze ve kahve kirleri kolayca görülebilir
ve etkin şekilde giderilebilir. Yapısı çözünen yüzeyler, bu
konuda özellikle tavsiye edilir.
Karo boyutları 10x10 cm’den geniş olmalı ancak 20x20
cm’yi aşmamalıdır. Böylece derzlerin yüzde oranı ve geçiş-
lerdeki karo kesimleri ve eğim tepeleri çok yüksek olmaz.
Epoksi reçine, kimyasal ve mekanik streslere dayanmak
üzere, sızdırmaz derz malzemesi olarak tercihen kullanı-
labilir. Ayrıca, gerekli elastik bağlantı ve kurulum dirsek-
leri, deneyimli üstleniciler tarafından belirlenmelidir. Po-
liüretan tabanlı sızdırmaz malzemeler, gözenek oluştur-
madıkları ve
Aspergillus niger
(bir türmantar) oluşumunu
engelledikleri için, silikondan çok daha uygundur.
Seramik zemin kaplamasının döşenmesinin ardından,
çimento kalıntılarını giderici madde ile işlem yapmak, te-
mel tersine çevrilebilir yüzey tahribatının bir parçası ola-
rak yararlı olabilir.
Karo çizimi
Bir “karo çizimi” sadece duvarlar boyunca yükseltme
hatları, drenaj kanalları boyunca taban hatları ve karşıt
eğimler için tepe hatları ile birlikte eğimlendirmeyi içer-
mez. Karo niteliklerini ve kesişme hatlarını da ayrıntılı
olarak belirtir (
Şekil 4.19
).
Aşağıda verilen temel ilkeler dikkate alınmalıdır:
c
Kontürlü karoları sadece kaymayı önleyici niteliklerin
kesinlikle gerekli olduğu yerlere döşeyin.
c
Sabit ekipmanların altında düz karolar kullanın.
c
İçeri girebilir arabası olan cihazların altına ve önüne
düz karoları yatay olarak döşeyin.
c
Oluk karolarının döşenmesi, birleşme yerleri nemli
alanda olmayacak şekilde, DIN* 10506 (İşyerleri)
standartlarına göre ayarlanmalıdır.
c
Kesme derzleri almak için, bir sıra kontürsüz karoyu,
oluk karoları boyunca yerleştirin.
c
Kalınlığın 10 mm’den 6 mm’ye düşmesini telafi etmek
için, oluğun duvar eteğinden genellikle daha ince duvar
karolarına, yivli özel bir taban karosuyla geçiş yapın
(
Şekil 4.20
ve
4.21
).
c
Yer süzgeci kanallarında döşeme işlemine her zaman
bir ağızlı eğe ile başlayın.
c
Alışılagelmiş zemin tutuşundaki sapmalar çoğunlukla
kazalara yol açtığından, karo zemin döşemesinin
kaymayı önleyici niteliklerindeki farklılıklar, asla bir
sınıfı aşmamalıdır.
*DIN:
Deutsches İnstitut für Normung
Alman Standartlar Enstitüsü.
Kaymaz, R12 V14,
mümkünse kesilmemiş,
eğimli döşenmiş
Düz karo (eğimli)
Döşeme yönü, başlangıç
Tepe hatlı
eğim
Basit
eğim gradyanı
Taban hattı,
su birikimi
Bağlantı kanalı
Kaide
Kanal
Kalıplı taban karosu döşeme
Düz karo,
eşit ve yatay
döşenmiş
Akıntı kanalı
Şekil 4.19
Uygulama
talimatlarıyla birlikte karo
seramik çizimleri
Bir otel mutfağının drenajlı
zemin döşemesi
4.3
Zemin kaplamaları
UYGULAMA
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...376
Powered by FlippingBook