Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 150

4.2
Ekipman montajı
Kaideler üzerine kurulu ekipmanlar
Bol miktarda su ve kir içeren mutfaklardaki kapalı tezgah
altı ünitelere sahip olan pişirme cihazları ve çalışma tez-
gahı modülleri, bloklara bölünerek düzenlenir ve çoğun-
lukla beton kaideler üzerine inşa edilir. Bu nedenle ekip-
manların inşa yüzeylerinin, farklı sıvıların aktığı zemin se-
viyesinden yaklaşık 15 cm yukarıda olması gerekir.
Sürekli sızdırmazlık seviyesini tek bir yükseklikte muha-
faza edebilmek için kaide inşası, izolasyon veya koruyu-
cu şap seviyesinde başlamalıdır. Bir kaide yüzeyinin su
geçirmez katmanla kaplanması, kaidenin dikey karo dö-
şemesinde ve boru geçiş flanşlarındaki kenetleme cıva-
talarında güçlüklere neden olur (
Şekil 4.9
).
Cihazlar yer seviyesinden yukarıda, yatay şekilde dağıtı-
lan boru ve kabloların arasından geçtiği 10 - 40 cm ge-
nişliğindeki montaj oluklarıyla birlikte, sırt sırta inşa edi-
lecektir. Böylece izolasyon kanalı sadece birkaç yerde
kesilecek ve çıkışlar ürüne bağlı olmadan önceden belir-
lenebilecektir. Cihazlar veya tezgah modülleri için duvar
boyunca düzenlenen izolasyon kanalı,
kaide yüzeyinin
15 cm üzerinde inşa edilmelidir (
Şekil 4.10
).
Şekil
4.11
ise izolasyonun daha seyrek kesintiye uğraması
için, duvarlara mümkün olduğunca çok sayıda çıkış bağ-
lantısı monte etmenin önemini de göstermektedir. Üre-
ticilere cihazlarının belirlenen taban beslemesinin, aynı
zamanda duvar beslemesi için de kullanılıp kullanılama-
yacağını sormak gerekir (
Şekil 4.12 ve 4.13
).
Krom-nikel çelik yapılardan
imal edilmiş kaideler
nemli odalarda kullanılmamalıdır. Çünkü kontrol edile-
meyen oyuklar oluşabilir ve zararlı böcek ile mikroorga-
nizmaların beslenme zeminleri haline gelebilir. Aynı du-
rum, yük transferi için beton bir kaide yerleştirilmiş olan
kaide çerçeveleri veya alt-çerçeveleri için de geçerlidir.
Kuru yemek dağıtım alanlarında, sökülebilir kaide siper-
leri kullanılabilir.
Şekil 4.10
Bir duvarın önündeki ekipman modülleri için kaide
Şekil 4.9
Ekipmanın
kaide montajı
Hijyenik boru veya elektrik kablosu
4. İç mekanlarda detay uygulamalar
150
UYGULAMA
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...376
Powered by FlippingBook