Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 147

Profesyonel mutfaklardaki zeminler, son derece yüksek
mekanik ve termal baskıya maruz kalmalarının yanı sıra
kayganlık ve temizlik niteliklerine ilişkin bazı zorunluluk-
lar da içerirler.
Altyapı
Zeminleri su geçirmez hale getirmek için; eğimli şekilde
döşemek, yer süzgeçleri sağlamak, soğuk depolarla kot
farklarını telafi etmek, gerekiyorsa darbeye dayanıklı ve-
ya ısı yalıtımlı koşullar sağlamak ve inşaat kalınlığını 10 -
20 cm arasında tutmak gerekir.
Darbeye dayanıklı yalıtım
, nispeten yumuşak bir taban
tabakası üzerine uygulanan yüzer şapın üzerine döşenir
ve kalınlığı 10mm’ye kadar olabilir. Etkin bir “darbeye da-
yanıklı yalıtım” için, ses dekuplajı ve tüm giriş, kenar ek-
lemleri ve kaidelerde zorunlu olan tüm ayarlar kapsamlı
şekilde dikkate alınmalıdır. Bu gerekliliklere ilişkin, zo-
runlu olarak bütçeyi aşma ve teknik olarak uygulanama-
ma konuları, zorunlu su sızdırmaz zemin uygulaması ile
birlikte daha ileride verilecektir. Bu nedenle, mümkün ol-
dukça bağlı şap kullanımı tercih edilmelidir.
Termal yalıtım
, yapısal nedenlerle bir problem olduğun-
da, herhangi bir çökmeyi önlemek için çok sert ve boyut
açısından istikrarlı malzemeden olmalıdır. Kullanılacak
şap özel çimento şapı veya reçine bağlı şap olmalıdır:
Kalsiyumsülfat veyamastik alsfalt gibi diğer şaplar, toplu
yükler altında nem emici (hidroskopik) ve bozulma vasıf-
ları nedeniyle kullanılamazlar. Şap, bir ayırıcı katman ve-
ya yalıtım akışı üzerine uygulandığında, elastik bir kenar
bandı gereklidir. İlgili uygulama ayrıntıları, kesime, iç ve
dış çerçevesindeki kenar bandına ve bükülmesine bağ-
lıdır (
Şekil 4.1
). Aksi takdirde, kaçınılamaz kusur, ze-
min kaplamasında çatlaklara yol açabilir.
Su geçirmezlik
Su geçirmez bir katman, yük taşıyan beton bir tavan veya
yalıtım katmanını yağ ve asit içeren ve yukarıdan gelen su-
ya veya aşağıdan yükselen neme karşı sızdırmaz kılmak
açısından özellikle önemlidir. Bu ayrıntı zemin kat olmayan
bir mutfakla örneklenmiştir (
Şekil 4.2
).
Zeminin karo döşemesi, geçirgen olmayan bir yüzey
olarak görülemez. Su, ince çatlaklardan daha derin ta-
bakalara doğru nüfuz eder ve yağ, organik asit ve de-
terjan gibi toprak altı temeli, taşıyıcı beton ve çeliği et-
kileyen maddeler taşır. Bu nedenle, suyun taşıyıcı be-
tondan sürekli uzaklaştırmak ve bunları kontrollü bir bi-
çimde tahliye etmek önemlidir. Gerekli olan su
sızdırmaz katman, tercihen kaynaklı bitüm (zift) veya
polimer bitüm plakalar DIN 18195 standartlarında ta-
nımlanmıştır. Darbeye dayanıklı yalıtım veya ısı yalıtımı,
(kaçınılması gereken) eğimli şekilde döşenmiş şap al-
tına uygulandığında; şap, gerilme alanında bir takviye
matı ile güçlendirilmelidir. Erken büzüşme çatlaklarını
önlemek için takviye ızgaralar veya çelik-cam elyaf,
istatistiksel olarak verimli değildir. Zemin kaplamasın-
daki bozulma ve çatlaklar, herhangi bir güçlendirme uy-
gulanmadığı takdirde, neredeyse kaçınılmazdır.
Yükselen parçalar ve girişlerde özel tedbirler gerekir. Sı-
zan suyun boşaltılması, suyun yer süzgeçlerinin bulun-
duğu derin noktalara yönlendirildiği, eğimli şap döşen-
mesini gerektirir. Zemin katta bulunmayan odalar, ge-
rekli ısı yalıtımına nüfuz eden, “aşağıdan yükselen neme”
yatkındır. Bu gibi durumlarda, tabanda bir sızdırmazlık
katmanı oluşturulmalıdır.
4.1
Zeminler
Şekil 4.1
Çapraz eklemli
kenar bandı
Kenar bandı
İç duvar köşesi
Dış duvar köşesi
Kesilmiş mafsal
Kaymaz zemin
Koruyucu şap
Su geçirmez
tabaka
Güçlendirme
çubukları
Şap
Yalıtım
Su geçirmez
tabaka
Beton
60
60
30
10 10
10
Ayırma plakası
Şekil 4.2
Geleneksel
yalıtımlı zemin yapısı
147
UYGULAMA
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...376
Powered by FlippingBook