Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 142

142
3. Sosyal ve sıhhi mekanların planlanması
3.5
Çamaşırhane
Profesyonel mutfak işletilmesi sırasında çalışanların kıya-
fetleri ile örtülerin ihtiyaç halinde ve belirli aralıklarla dü-
zenli olarak temizlenmesi gerekir. Hijyen ve temizlik stan-
dartlarına uygun bir çamaşırhane planlaması, personel ve
müşteri kapasitesi ile doğru orantılı bir şekilde tasarlan-
malıdır. Firma dışından hizmet alınabileceği gibi büyük te-
sislerde farklı ölçeklerde çamaşırhaneler de kurulabilir.
Bu tip çözümlerde endüstriyel çamaşır yıkama, kurutma
ve ütüleme sistemleri seçilmesi işlemin efektifliğini artı-
rır. Bu şekilde personel ve enerji tasarrufu da sağlanır.
Gerek şirket içi gerekse şirket dışı çözümlerde ilk ola-
rak kirliler toplanır. Çamaşırlar renk, kumaş tipi ve kir
ile delici/kesici objeler gözetilerek ayrıştırılır. Bu sırada
çapraz kirlenmemenin (kullanılmış çamaşırlar ile çok
kirlilerin teması kesilmeli) önüne geçilmesi gerekir. Is-
lak, nemli çamaşır uzun süreli saklanmamalıdır. Yapıl-
madığı taktirde küf, koku gelişimi ortaya çıkar; sonra-
sında ki temizlik işlemi zorlaşır, ütüleme yetersiz kalır.
Yıkama işlemi sırasında su kalitesi, devir sayısı, kimya-
sal bileşenler, sıcaklık ve süre önem taşır. Mekanik ha-
reket ile su ve kimyasalların çamaşırla teması sağlanır.
Böylelikle kir kumaşı terk edip, suya karışır. Uygulanan
sıcaklık değeri ile kimyasalların kirlerle reaksiyona gir-
mesi sağlanır ve belirli bir zaman bunun sürdürülmesi
gerekir.
İşleme aşamasında temiz çamaşırlar kurutulur, ütüle-
nir, katlanır ve kullanıma hazır halde saklanır. Kurutma
aşaması kumaş türüne göre farklılık göstereceğinden
işleme aşamasında da ön ayrıştırma yapılması gerekir.
Temizlik sonrası kir, toz bulaşması önlenmelidir. Ye-
dekli çalışılmalıdır.
Tüm uygulamalarda etiketteki kurutma talimatlarının
dikkate alınarak işlemlerin yürütülmesi son derece
önemlidir. Bu işlemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanma-
sı için makinaların bakımları sürekli olarak izlenmelidir.
Çamaşırhanede
temizlenmiş
ürünlerin
ayrıştırılması
Çamaşırhanede önden
yüklemeli yıkama ünitesi
SIHHİMEKANLAR
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...376
Powered by FlippingBook