Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 124

124
Kaplar ve diğer ürünler, makinenin içinde rayların üzerin-
de hareket eden büyük ebatlı sepetlerde yıkanır. Genel
amaçlı bulaşık makineleri, farklı kapasitelere bağımlı de-
ğişkenler olarak ön kapılı veya konveyörlü üniteler şek-
linde sunulmaktadır (
Şekil 1.111 - 1.113
). Pratikteki te-
mizlik sonuçları her zaman tatmin edici düzeylerde de-
ğildir. Dolayısıyla, kaplarda yanmış yemek artıkları varsa
ve çok kir birikmişse, kabul edilebilir seviyede bir temiz-
lik elde edebilmek için bunların lavabolarda suya konul-
ması veya önceden işlemden geçirilmesi gerekebilir.
Piyasada yıllardır yerleşmiş diğer bir tür de, modifiye
edilmiş süreci sayesinde yukarıdaki makinelerde açık-
lanan sorunları tümüyle gidermiş olan granül tip genel
amaçlı bulaşık makineleridir (
Şekil 1.114
). Bu bulaşık
makineleri, ana yıkamayı, bazı özel plastik karışım kü-
çük granüllerin eklendiği sıvılarla yapar. Deterjan çö-
zeltisi, sepetlere nispeten sabit bir şekilde doldurulmuş
kirli sofra takımlarının her tarafına yüksek basınçla püs-
kürtülür ve granüller sofra takımlarını kelimenin taman-
lamıyla tertemiz yapar. Granüller deterjan çözeltisinin
içinde tamamen kullanılıncaya, diğer bir deyişle aşının-
caya kadar dolaşır. Bu nedenle granüllerin düzenli ara-
lıklarla yenilenmesi gerekir. Katılmış granüllü ana yıka-
manın dışında, bu makinelerdeki temizleme süreci ay-
rıca son temiz durulama işlemini de gerçekleştirir.
Tablo 1.39
bu makinelerin farklı ebatlarda ayrıntıla-
rını göstermektedir. Bugüne dek edinilen tecrübeler, kirli
sofra takımları yıkandığında gerek görsel, gerekse hij-
yenik açıdan iyi temizlik sonuçlarına işaret etmektedir.
Şekil 1.112
Merkezi bir
yıkama tesisinde tabak
arabası için yükleme alanı
Konteyner döngüsünün aşamaları
3. Aşama
Çıkarma
2. Aşama
Yıkama
1. Aşama
Depolama/Sınıflandırma
Şekil 1.111
Bir öğrenci
kafeteryasının büyük bulaşık
yıkama tesisindeki sistem
1. Profesyonel mutfakların fonksiyonel ve teknolojik tasarımı
TASARIM
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...376
Powered by FlippingBook