Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 115

115
1.7 Bulaşık ve temizlik
ken, değerli, yaşamsal ve ucuz bir hammaddedir. Bu ne-
denle içme suyunun girdi olarak etkili ve verimli kullanı-
mı, bulaşık yıkama proseslerini de etkilemiştir. Alman-
ya’da bulunan Profesyonel BulaşıkMakinesi Üreticileri
Derneği (VGG) her sofra takımı sepeti için maksimum
3,5 l su tüketimini önermektedir. Örneğin; her 6 par-
çalık set için yaklaşık 1 litre. Bantlı tip bulaşık makine-
leri, bu tür bir set için zaten 0,5 - 0,6 l oranında
düşük
su tüketimi
gerçekleştirmektedir. Bulaşık makinesin-
de yıkama için 3°dH sertliğe sahip suyun önerilmesi,
çoğu bölgede suyu yumuşatmayı gerekli kılmaktadır
(
Tablo 1.35
).
Tablo 1.34
Sofra takımı deterjanlarının içerikleri
ve işlevleri – yeni deterjanların istenilen etkileri
Şekil 1.103
Bantlı tip
birçok bulaşık makinesi
bulunan bir sofra takımı
tesisi
Deterjan içeriği İşlevi veya etkisi
Alkaliler
Nişasta, yumurta akı ve yağı kabartma ve giderme
(örneğin; sodyum hidroksit, sodyum karbonat).
Silikatlar
Kiri giderme ve aşınmayı önleme.
Kompleks ürünler
Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını
karıştırma (örneğin; fosfat ve fosfanat);
emülsiyonlaştırma ve dağıtma etkisi
(örn. deterjan solüsyonundaki kir partiküllerinin mikro dağılımı).
Oksidanlar
Kahve, çay ve diğer yoğun renkli lekelerin
giderilmesi, örneğin; ruj kalıntıları;
Dezenfeksiyon (örneğin; aktif klor, aktif oksijen).
Yüzey aktif maddeler
Emülsiyonlaştırma etkisiyle temizlik desteği;
Özellikle temiz durulama ajanlarında yüzeyler arası
gerilimi azaltma.
Enzimler
Kir birikintilerinde yumurta akı ve nişastayı ayrıştırma ve
temizleme etkisini arttırma (örneğin; proteazlar, amilazlar).
Köpük önleyici ajanlar
Deterjan solüsyonlarında köpük oluşumunu azaltma
(örneğin; parafinler, silikon yağlar).
Çözücüler
Deterjanlarda farklı maddeleri çözme, karıştırma ve
yapısal stabilitelerini arttırma
(örneğin; alkoller, alkili sülfonatlar).
Eklenen kimyasal deterjanların istenen etkileri:
c
Çapraz bağlantı etkisi: Su yüzey gerilimini azaltma
c
Emülsiyonlaştırmayı arttırma
c
Kir ayrışmasını ve partiküllerin mikro dağılımını arttırma
c
Aşınmayı önleme
c
Kalıntıları önleme
Yumuşak, pH-nötr ve enzimatik sıvı deterjanlar daha çok kullanılmaktadır. Artık cilt ve
mukoza zarı tahrişlerine, nemli ve ağır oda havasına neden olmuyorlar. Bu deterjanlar sofra
takımlarının ve bulaşık makinesi materyallerinin daha iyi korumasını da sağlıyorlar ve atık
suda daha düşük kirlilik oranına yol açıyorlar. Bu nedenle bu deterjanların, yönetmelikler
kapsamında etiketlenmeleri gerekmemektedir.
Şekil 1.102
Dönüş
istasyonunda sofra takımı
TASARIM
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...376
Powered by FlippingBook